Januari 4, 2021


Silabus PAI dan Bahasa Arab K13 untuk MI

Silabus Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab implementasi kurikulum 2013 menjadi acuan dalam penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Dalam silabus ini termuat identitas mata pelajaran, identitas madrasah (nama madrasah dan kelas), kompetensi inti, kompetensi…